श्रीपुरुषोत्तम सहस्त्रनामावलि: - Purshottam Namavali

1) ऊँ नमो भगवते श्रीकृष्णाय नम: ।
2) ऊँ नमो भगवते सच्चिदानन्दाय नम: ।
3) ऊँ नमो भगवते नित्यलीलाविनोदकृते नम: ।
4) ऊँ नमो भगवते सर्वागमविनोदिने नम: ।
5) ऊँ नमो भगवते लक्ष्मीशाय नम: ।
6) ऊँ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय नम: ।
7) ऊँ नमो भगवते आदिकालाय नम: ।
8) ऊँ नमो भगवते सर्वकालाय नम: ।
9) ऊँ नमो भगवते कालात्मने नम: ।
10) ऊँ नमो भगवते माययावृताय नम: ।
11) ऊँ नमो भगवते भक्तोद्धारप्रयत्नात्मने नम: ।
12) ऊँ नमो भगवते जगत्कर्त्रे नम: ।
13) ऊँ नमो भगवते जगन्मयाय नम: ।
14) ऊँ नमो भगवते नामलीलापराय नम: ।
15) ऊँ नमो भगवते विष्णवे नम: ।
16) ऊँ नमो भगवते व्यासात्मने नम: ।
17) ऊँ नमो भगवते शुकमोक्षदाय नम: ।
18) ऊँ नमो भगवते व्यापिवैकुण्ठदात्रे नम: ।
19) ऊँ नमो भगवते श्रीमद्भागवतागमाय नम: ।
20) ऊँ नमो भगवते शुकवागमृताब्धीन्दवे नम: ।
21) ऊँ नमो भगवते शौनकाद्यखिलेष्टाय नम: ।
22) ऊँ नमो भगवते भक्तिप्रवर्तकाय नम: ।
23) ऊँ नमो भगवते त्राते नम: ।
24) ऊँ नमो भगवते व्यासचिन्ताविनाशकाय नम: ।
25) ऊँ नमो भगवते सर्वसिद्धान्तवागात्मने नम: ।
26) ऊँ नमो भगवते नारदाद्यखिलेष्टदाय नम: ।
27) ऊँ नमो भगवते अन्तरात्मने नम: ।
28) ऊँ नमो भगवते ध्यानगम्याय नम: ।
29) ऊँ नमो भगवते भक्तिरत्नप्रदायकाय नम: ।
30) ऊँ नमो भगवते मुक्तोपसृप्याय नम: ।
31) ऊँ नमो भगवते पूर्णात्मने नम: ।
32) ऊँ नमो भगवते मुक्तानां रतिवर्धनाय नम: ।
33) ऊँ नमो भगवते भक्तकार्यैकनिरताय नम: ।
34) ऊँ नमो भगवते द्रौण्यस्त्रविनिवारकाय नम: ।
35) ऊँ नमो भगवते भक्तस्मयप्रणेत्रे नम: ।
36) ऊँ नमो भगवते भक्तवाक्परिपालकाय नम: ।
37) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मण्यदेवाय नम: ।
38) ऊँ नमो भगवते धर्मात्मने नम: ।
39) ऊँ नमो भगवते भक्तानां परीक्षकाय नम: ।
40) ऊँ नमो भगवते आसन्नहितकर्त्रे नम: ।
41) ऊँ नमो भगवते मायाहितकराय नम: ।
42) ऊँ नमो भगवते प्रभवे नम: ।
43) ऊँ नमो भगवते उत्तराप्राणदात्रे नम: ।
44) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मास्त्रविनिवारकाय नम: ।
45) ऊँ नमो भगवते सर्वत: पाण्डवपतये नम: ।
46) ऊँ नमो भगवते परीक्षिच्छुद्धिकारणाय नम: ।
47) ऊँ नमो भगवते सर्ववेदेषु गूढ़ात्मने नम: ।
48) ऊँ नमो भगवते भक्तैकहृदयड़्ग्माय नम: ।
49) ऊँ नमो भगवते कुन्तीस्तुत्याय नम: ।
50) ऊँ नमो भगवते प्रसन्नात्मने नम: ।
51) ऊँ नमो भगवते परमाद्भुतकार्यकृते नम: ।
52) ऊँ नमो भगवते भीष्ममुक्तिप्रदाय नम: ।
53) ऊँ नमो भगवते स्वामिने नम: ।
54) ऊँ नमो भगवते भक्तमोहनिवारकाय नम: ।
55) ऊँ नमो भगवते सर्वावस्थासु संसेव्याय नम: ।
56) ऊँ नमो भगवते समाय नम: ।
57) ऊँ नमो भगवते सुखहितप्रदाय नम: ।
58) ऊँ नमो भगवते कृतकृत्याय नम: ।
59) ऊँ नमो भगवते सर्वसाक्षिणे नम: ।
60) ऊँ नमो भगवते भक्तश्रीरतिवर्धनाय नम: ।
61) ऊँ नमो भगवते सर्वसौभाग्यनिलयाय नम: ।
62) ऊँ नमो भगवते परमाश्चर्यरूपधृजे नम: ।
63) ऊँ नमो भगवते अनन्यपुरुषस्वामिने नम: ।
64) ऊँ नमो भगवते द्वारकाभाग्यभाजनाय नम: ।
65) ऊँ नमो भगवते बीजसंस्कारकर्त्रे नम: ।
66) ऊँ नमो भगवते परीक्षिज्ज्ञानपोषकाय नम: ।
67) ऊँ नमो भगवते पूर्णगुणकाय नम: ।
68) ऊँ नमो भगवते सर्वभूषणभूषिताय नम: ।
69) ऊँ नमो भगवते सर्वलक्षणदात्रे नम: ।
70) ऊँ नमो भगवते धृतराष्ट्रविमुक्तिदाय नम: ।
71) ऊँ नमो भगवते सन्मार्गरक्षकाय नम: ।
72) ऊँ नमो भगवते विदुरप्रीतिपूरकाय नम: ।
73) ऊँ नमो भगवते लीलाव्यामोहकर्त्रे नम: ।
74) ऊँ नमो भगवते कालधर्मप्रवर्तकाय नम: ।
75) ऊँ नमो भगवते पाण्डवानां मोक्षदात्रे नम: ।
76) ऊँ नमो भगवते परीक्षिद्भाग्यवर्धनाय नम: ।
77) ऊँ नमो भगवते कलिनिग्रहकर्त्रे नम: ।
78) ऊँ नमो भगवते धर्मादीनां पोषकाय नम: ।
79) ऊँ नमो भगवते सत्सड़्ग्ज्ञानहेतवे नम: ।
80) ऊँ नमो भगवते श्रीभागवतकारणाय नम: ।
81) ऊँ नमो भगवते प्राकृतादृष्टमार्गाय नम: ।
82) ऊँ नमो भगवते सकलागमै: श्रोतव्याय नम: ।
83) ऊँ नमो भगवते शुद्धभावै: कीर्तितव्याय नम: ।
84) ऊँ नमो भगवते आत्मवित्तमै: स्मर्तव्याय नम: ।
85) ऊँ नमो भगवते अनेकमार्गकर्त्रे नम: ।
86) ऊँ नमो भगवते नानाविधगतिप्रदाय नम: ।
87) ऊँ नमो भगवते परुषाय नम: ।
88) ऊँ नमो भगवते सकलाधाराय नम: ।
89) ऊँ नमो भगवते सत्वैकनिलयात्मभुवे नम: ।
90) ऊँ नमो भगवते सर्वध्येयाय नम: ।
91) ऊँ नमो भगवते योगगम्याय नम: ।
92) ऊँ नमो भगवते भक्तिग्राह्याय नम: ।
93) ऊँ नमो भगवते सुरप्रियाय नम: ।
94) ऊँ नमो भगवते जन्मादिसार्थककृत्ये नम: ।
95) ऊँ नमो भगवते लीलाकर्त्रे नम: ।
96) ऊँ नमो भगवते सतांपतये नम: ।
97) ऊँ नमो भगवते आदिकर्त्रे नम: ।
98) ऊँ नमो भगवते सत्त्वकर्त्रे नम: ।
99) ऊँ नमो भगवते सर्वकर्त्रे नम: ।
100) ऊँ नमो भगवते विशारदाय नम: ।
101) ऊँ नमो भगवते नानावतारकर्त्रे नम: ।
102) ऊँ नमो भगवते ब्रह्माविर्भावकारणाय नम: ।
103) ऊँ नमो भगवते दशलीलाविनोदिने नम: ।
104) ऊँ नमो भगवते नानासृष्टिप्रवर्तकाय नम: ।
105) ऊँ नमो भगवते अनेककल्पकर्त्रे नम: ।
106) ऊँ नमो भगवते सर्वदोषविवर्जिताय नम: ।
107) ऊँ नमो भगवते वैराग्यहेतवे नम: ।
108) ऊँ नमो भगवते तीर्थात्मने नम: ।
109) ऊँ नमो भगवते सर्वतीर्थफलप्रदाय नम: ।
110) ऊँ नमो भगवते तीर्थशुद्धैकनिलयाय नम: ।
111) ऊँ नमो भगवते स्वमार्गपरिपोषकाय नम: ।
112) ऊँ नमो भगवते तीर्थकीर्तये नम: ।
113) ऊँ नमो भगवते भक्तगम्याय नम: ।
114) ऊँ नमो भगवते भक्तानुशयकार्यकृते नम: ।
115) ऊँ नमो भगवते भक्ततुल्याय नम: ।
116) ऊँ नमो भगवते सर्वतुल्याय नम: ।
117) ऊँ नमो भगवते स्वेच्छासर्वप्रवर्तकाय नम: ।
118) ऊँ नमो भगवते गुणातीताय नम: ।
119) ऊँ नमो भगवते अनवद्यात्मने नम: ।
120) ऊँ नमो भगवते सर्गलीलाप्रवर्तकाय नम: ।
121) ऊँ नमो भगवते साक्षात् सर्वजगत्कर्त्रे नम: ।
122) ऊँ नमो भगवते महदादिप्रवर्तकाय नम: ।
123) ऊँ नमो भगवते मायाप्रवर्तकाय नम: ।
124) ऊँ नमो भगवते साक्षिणे नम: ।
125) ऊँ नमो भगवते मायरतिविवर्धनाय नम: ।
126) ऊँ नमो भगवते आकाशात्मने नम: ।
127) ऊँ नमो भगवते चतुर्मूर्तये नम: ।
128) ऊँ नमो भगवते चतुर्धा भूतभावनाय नम: ।
129) ऊँ नमो भगवते रज:प्रवर्तकाय नम: ।
130) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मणे नम: ।
131) ऊँ नमो भगवते मरीच्यादिपितामहाय नम: ।
132) ऊँ नमो भगवते वेदकर्त्रे नम: ।
133) ऊँ नमो भगवते यज्ञकर्त्रे नम: ।
134) ऊँ नमो भगवते सर्वकर्त्रे नम: ।
135) ऊँ नमो भगवते अमितात्मकाय नम: ।
136) ऊँ नमो भगवते अनेकसृष्टिकर्त्रे नम: ।
137) ऊँ नमो भगवते दशधासृष्टिकारकाय नम: ।
138) ऊँ नमो भगवते यज्ञांगाय नम: ।
139) ऊँ नमो भगवते यज्ञवाराहाय नम: ।
140) ऊँ नमो भगवते भूधराय नम: ।
141) ऊँ नमो भगवते भूमिपालकाय नम: ।
142) ऊँ नमो भगवते सेतवे नम: ।
143) ऊँ नमो भगवते विधरणाय नम: ।
144) ऊँ नमो भगवते जैत्राय नम: ।
145) ऊँ नमो भगवते हिरण्याक्षान्तकाय नम: ।
146) ऊँ नमो भगवते सुराय नम: ।
147) ऊँ नमो भगवते दितिकश्यपकामैकहेतुसृष्टिप्रवर्तकाय नम: ।
148) ऊँ नमो भगवते देवाभयप्रदात्रे नम: ।
149) ऊँ नमो भगवते वैकुण्ठाधिपतये नम: ।
150) ऊँ नमो भगवते महते नम: ।
151) ऊँ नमो भगवते सर्वगर्वप्रहारिणे नम: ।
152) ऊँ नमो भगवते सनकाद्यखिलार्थदाय नम: ।
153) ऊँ नमो भगवते सर्वाश्वासनकर्त्रे नम: ।
154) ऊँ नमो भगवते भक्ततुल्याहवप्रदाय नम: ।
155) ऊँ नमो भगवते काललक्षणहेतवे नम: ।
156) ऊँ नमो भगवते सवार्थज्ञापकाय नम: ।
157) ऊँ नमो भगवते पराय नम: ।
158) ऊँ नमो भगवते भक्तोन्नतिकराय नम: ।
159) ऊँ नमो भगवते सर्वप्रकारसुखदायकाय नम: ।
160) ऊँ नमो भगवते नानायुद्धप्रहरणाय नम: ।
161) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मशापविमोचकाय नम: ।
162) ऊँ नमो भगवते पुष्टिसर्गप्रणेत्रे नम: ।
163) ऊँ नमो भगवते गुणसृष्टिप्रवर्तकाय नम:।
164) ऊँ नमो भगवते कर्दमेष्टप्रदात्रे नम: ।
165) ऊँ नमो भगवते देवहूत्यखिलार्थदाय नम: ।
166) ऊँ नमो भगवते शुक्लनारायणाय नम: ।
167) ऊँ नमो भगवते सत्याय नम: ।
168) ऊँ नमो भगवते कालधर्मप्रवर्तकाय नम: ।
169) ऊँ नमो भगवते ज्ञानावताराय नम: ।
170) ऊँ नमो भगवते शान्तात्मने नम: ।
171) ऊँ नमो भगवते कपिलाय नम: ।
172) ऊँ नमो भगवते कालनाशकाय नम: ।
173) ऊँ नमो भगवते त्रिगुणाधिपतये नम: ।
174) ऊँ नमो भगवते सांख्यशास्त्रकर्त्रे नम: ।
175) ऊँ नमो भगवते विशारदाय नम: ।
176) ऊँ नमो भगवते सर्गदूषणहारिणे नम: ।
177) ऊँ नमो भगवते पुष्टिमोक्षप्रवर्तकाय नम: ।
178) ऊँ नमो भगवते लौकिकानन्ददात्रे नम: ।
179) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मानन्दप्रवर्तकाय नम: ।
180) ऊँ नमो भगवते भक्तिसिद्धान्तवक्त्रे नम: ।
181) ऊँ नमो भगवते सगुणज्ञानदीपकाय नम: ।
182) ऊँ नमो भगवते आत्मप्रदाय नम: ।
183) ऊँ नमो भगवते पूर्णकामाय नम: ।
184) ऊँ नमो भगवते योगात्मने नम: ।
185) ऊँ नमो भगवते योगभाविताय नम: ।
186) ऊँ नमो भगवते जीवन्मुक्तिप्रदाय नम: ।
187) ऊँ नमो भगवते श्रीमते नम: ।
188) ऊँ नमो भगवते अनन्यभक्तिप्रवर्तकाय नम: ।
189) ऊँ नमो भगवते कालसामर्थ्यदात्रे नम: ।
190) ऊँ नमो भगवते कालदोषनिवारकाय नम: ।
191) ऊँ नमो भगवते गर्भोत्तमज्ञानदात्रे नम: ।
192) ऊँ नमो भगवते कर्ममार्गनियामकाय नम: ।
193) ऊँ नमो भगवते सर्वमार्गनिराकर्त्रे नम: ।
194) ऊँ नमो भगवते भक्तिमार्गैकपोषकाय नम: ।
195) ऊँ नमो भगवते सिद्धिहेतवे नम: ।
196) ऊँ नमो भगवते सर्वहेतवे नम: ।
197) ऊँ नमो भगवते सर्वाश्चर्यैककारणाय नम: ।
198) ऊँ नमो भगवते चेतनाचेतनपतये नम: ।
199) ऊँ नमो भगवते समुद्रपरिपूजिताय नम: ।
200) ऊँ नमो भगवते सांख्याचार्यस्तुताय नम: ।
201) ऊँ नमो भगवते सिद्धपूजिताय नम: ।
202) ऊँ नमो भगवते सर्वपूजिताय नम: ।
203) ऊँ नमो भगवते विसर्गकर्त्रे नम: ।
204) ऊँ नमो भगवते सर्वेशाय नम: ।
205) ऊँ नमो भगवते कोटिसूर्यसमप्रभाय नम: ।
206) ऊँ नमो भगवते अनन्तगुणगम्भीराय नम: ।
207) ऊँ नमो भगवते महापुरुषपूजिताय नम: ।
208) ऊँ नमो भगवते अनन्तसुखदात्रे नम: ।
209) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मकोटिप्रजापतये नम: ।
210) ऊँ नमो भगवते सुधाकोटिस्वास्थ्यहेतवे नम: ।
211) ऊँ नमो भगवते कामधुक्कोटिकामदाय नम: ।
212) ऊँ नमो भगवते समुद्रकोटिगम्भीराय नम: ।
213) ऊँ नमो भगवते तीर्थकोटिसमाह्व्याय नम: ।
214) ऊँ नमो भगवते सुमेरुकोटिनिष्कम्पाय नम: ।
215) ऊँ नमो भगवते कोटिब्रह्माण्डविग्रहाय नम: ।
216) ऊँ नमो भगवते कोट्य्श्वमेधपापघ्नाय नम: ।
217) ऊँ नमो भगवते वायुकोटिमहाबलाय नम: ।
218) ऊँ नमो भगवते कोटीन्दुजगदानन्दिने नम: ।
219) ऊँ नमो भगवते शिवकोटिप्रसादकृते नम: ।
220) ऊँ नमो भगवते सर्वसद्गुणमाहात्म्याय नम: ।
221) ऊँ नमो भगवते सर्वसद्गुणभाजनाय नम: ।
222) ऊँ नमो भगवते मन्वादिप्रेरकाय नम: ।
223) ऊँ नमो भगवते धर्माय नम: ।
224) ऊँ नमो भगवते यज्ञनारायणाय नम: ।
225) ऊँ नमो भगवते पराय नम: ।
226) ऊँ नमो भगवते आकूतिसूनवे नम: ।
227) ऊँ नमो भगवते देवेन्द्राय नम: ।
228) ऊँ नमो भगवते रुचिजन्मने नम: ।
229) ऊँ नमो भगवते अभयप्रदाय नम: ।
230) ऊँ नमो भगवते दक्षिणापतये नम: ।
231) ऊँ नमो भगवते ओजस्विने नम: ।
232) ऊँ नमो भगवते क्रियाशक्तये नम: ।
233) ऊँ नमो भगवते परायणाय नम: ।
234) ऊँ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नम: ।
235) ऊँ नमो भगवते योगपतये नम: ।
236) ऊँ नमो भगवते योगमार्गप्रवर्तकाय नम: ।
237) ऊँ नमो भगवते अनसूयागर्भरत्नाय नम: ।
238) ऊँ नमो भगवते ऋषिवंशविवर्धनाय नम: ।
239) ऊँ नमो भगवते गुणत्रयविभागज्ञाय नम: ।
240) ऊँ नमो भगवते चतुर्वर्गविशारदाय नम: ।
241) ऊँ नमो भगवते नारायणाय नम: ।
242) ऊँ नमो भगवते धर्मसूनवे नम: ।
243) ऊँ नमो भगवते मूर्तिपुण्ययशस्कराय नम: ।
244) ऊँ नमो भगवते सहस्त्रकवचच्छेदिने नम: ।
245) ऊँ नमो भगवते तप:साराय नम: ।
246) ऊँ नमो भगवते नरप्रियाय नम: ।
247) ऊँ नमो भगवते विश्वानन्दप्रदाय नम: ।
248) ऊँ नमो भगवते कर्मसाक्षिणे नम: ।
249) ऊँ नमो भगवते भारतपूजिताय नम: ।
250) ऊँ नमो भगवते अनन्ताद्भुतमाहात्म्याय नम: ।
251) ऊँ नमो भगवते बदरीस्थानभूषणाय नम: ।
252) ऊँ नमो भगवते जितकामाय नम: ।
253) ऊँ नमो भगवते जितकामाय नम: ।
254) ऊँ नमो भगवते जितसंगाय नम: ।
255) ऊँ नमो भगवते जितेन्द्रियाय नम: ।
256) ऊँ नमो भगवते उर्वशीप्रभवाय नम: ।
257) ऊँ नमो भगवते स्वर्गसुखदायिने नम: ।
258) ऊँ नमो भगवते स्थितिप्रदाय नम: ।
259) ऊँ नमो भगवते अमानिने नम: ।
260) ऊँ नमो भगवते मानदाय नम: ।
261) ऊँ नमो भगवते गोप्त्रे नम: ।
262) ऊँ नमो भगवते भगवच्छास्त्रबोधकाय नम: ।
263) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मादिवन्द्याय नम: ।
264) ऊँ नमो भगवते हंसाय नम: ।
265) ऊँ नमो भगवते श्रियै नम: ।
266) ऊँ नमो भगवते मायावैभवकारणाय नम: ।
267) ऊँ नमो भगवते विविधानन्तसर्गात्मने नम: ।
268) ऊँ नमो भगवते विश्वपूरणतत्पराय नम: ।
269) ऊँ नमो भगवते यज्ञजीवनहेतवे नम: ।
270) ऊँ नमो भगवते यज्ञस्वामिने नम: ।
272) ऊँ नमो भगवते नानासिद्धान्तगम्याय नम: ।
273) ऊँ नमो भगवते सप्ततन्तवे नम: ।
274) ऊँ नमो भगवते षड्गुणाय नम: ।
275) ऊँ नमो भगवते प्रतिसर्गजगत्कर्त्रे नम: ।
276) ऊँ नमो भगवते नानालीलाविशारदाय नम: ।
277) ऊँ नमो भगवते ध्रुवप्रियाय नम: ।
278) ऊँ नमो भगवते ध्रुवस्वामिने नम: ।
279) ऊँ नमो भगवते चिन्तिताधिकदायकाय नम: ।
280) ऊँ नमो भगवते दुर्लभानन्तफलदाय नम: ।
281) ऊँ नमो भगवते दयानिधये नम: ।
282) ऊँ नमो भगवते अमित्रघ्ने नम: ।
283) ऊँ नमो भगवते अंगस्वामिने नम: ।
284) ऊँ नमो भगवते कृपासाराय नम: ।
285) ऊँ नमो भगवते वैन्याय नम: ।
286) ऊँ नमो भगवते भूमिनियामकाय नम: ।
287) ऊँ नमो भगवते भूमिदोग्ध्रे नम: ।
288) ऊँ नमो भगवते प्रजाप्राणपालनैकपरायणाय नम: ।
289) ऊँ नमो भगवते यशोदात्रे नम: ।
290) ऊँ नमो भगवते ज्ञानदात्रे नम: ।
291) ऊँ नमो भगवते सर्वधर्मप्रदर्शकाय नम: ।
292) ऊँ नमो भगवते पुरण्जनाय नम: ।
293) ऊँ नमो भगवते जगन्मित्राय नम: ।
294) ऊँ नमो भगवते विसर्गान्तप्रदर्शकाय नम: ।
295) ऊँ नमो भगवते प्रचेतसां-पतये नम: ।
296) ऊँ नमो भगवते चित्रभक्तिहेतवे नम: ।
297) ऊँ नमो भगवते जनार्दनाय नम: ।
298) ऊँ नमो भगवते स्मृतिहेतवे नम: ।
299) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मभावसायुज्यादिप्रदाय नम: ।
300) ऊँ नमो भगवते शुभाय नम: ।
301) ऊँ नमो भगवते विजयिने नम: ।
302) ऊँ नमो भगवते स्थितिलीलाब्धये नम: ।
303) ऊँ नमो भगवते अच्युताय नम: ।
304) ऊँ नमो भगवते विजयप्रदाय नम: ।
305) ऊँ नमो भगवते स्वसामर्थ्यप्रदाय नम: ।
306) ऊँ नमो भगवते भक्तकीर्तिहेतवे नम: ।
307) ऊँ नमो भगवते अधोक्षजाय नम: ।
308) ऊँ नमो भगवते प्रियव्रतप्रियस्वामिने नम: ।
309) ऊँ नमो भगवते स्वेच्छावादविशारदाय नम: ।
310) ऊँ नमो भगवते संग्यगम्याय नम: ।
311) ऊँ नमो भगवते स्वप्रकाशाय नम: ।
312) ऊँ नमो भगवते सर्वसंगविवर्जिताय नम: ।
313) ऊँ नमो भगवते इच्छायां समर्यादाय नम: ।
314) ऊँ नमो भगवते त्यागमात्रोपलम्भाय नम: ।
315) ऊँ नमो भगवते अचिन्त्यकार्यकर्त्रे नम: ।
316) ऊँ नमो भगवते तर्कागोचरकार्यकृते नम: ।
317) ऊँ नमो भगवते श्रृंगाररसमर्यादायै नम: ।
318) ऊँ नमो भगवते आग्नीध्ररसभाजनाय नम: ।
319) ऊँ नमो भगवते नाभीष्टपूरकाय नम: ।
320) ऊँ नमो भगवते कर्ममर्यादादर्शनोत्सुकाय नम: ।
321) ऊँ नमो भगवते सर्वरूपाय नम: ।
322) ऊँ नमो भगवते अद्भुततमाय नम: ।
323) ऊँ नमो भगवते मर्यादापुरुषोत्तमाय नम: ।
324) ऊँ नमो भगवते सर्वरूपेषु सत्यात्मने नम: ।
325) ऊँ नमो भगवते कालसाक्षिणे नम: ।
326) ऊँ नमो भगवते शशिप्रभाय नम: ।
327) ऊँ नमो भगवते मेरुदेवीव्रतफलाय नम: ।
328) ऊँ नमो भगवते ऋषभाय नम: ।
329) ऊँ नमो भगवते भगलक्षणाय नम: ।
330) ऊँ नमो भगवते जगत्सन्तर्पकाय नम: ।
331) ऊँ नमो भगवते मेघरूपिणे नम: ।
332) ऊँ नमो भगवते देवेन्द्रदर्पघ्ने नम: ।
333) ऊँ नमो भगवते जयन्तीपतये नम: ।
334) ऊँ नमो भगवते अत्यन्तप्रमाणाशेषलौकिकाय नम: ।
335) ऊँ नमो भगवते शतधान्यस्तभूतात्मने नम: ।
336) ऊँ नमो भगवते शतानन्दाय नम: ।
337) ऊँ नमो भगवते गुणप्रसवे नम: ।
338) ऊँ नमो भगवते वैष्णवोत्पादनपराय नम: ।
339) ऊँ नमो भगवते सर्वधर्मोपदेशकाय नम: ।
340) ऊँ नमो भगवते परहंसक्रियागोप्त्रे नम: ।
341) ऊँ नमो भगवते योगचर्याप्रदर्शकाय नम: ।
342) ऊँ नमो भगवते चतुर्थाश्रमनिर्णेत्रे नम: ।
343) ऊँ नमो भगवते सदानन्दशरीरवते नम: ।
344) ऊँ नमो भगवते प्रदर्शितान्यधर्माय नम: ।
345) ऊँ नमो भगवते भरतस्वामिने नम: ।
346) ऊँ नमो भगवते अपारकृते नम: ।
347) ऊँ नमो भगवते यथावत्कर्मकर्त्रे नम: ।
348) ऊँ नमो भगवते संगानिष्टप्रदर्शकाय नम: ।
349) ऊँ नमो भगवते आवश्यकपुनर्जन्मकर्ममार्गप्रदर्शकाय नम: ।
350) ऊँ नमो भगवते यज्ञरूपमृगाय नम: ।
351) ऊँ नमो भगवते शान्ताय नम: ।
352) ऊँ नमो भगवते सहिष्णवे नम: ।
353) ऊँ नमो भगवते सत्पराक्रमाय नम: ।
354) ऊँ नमो भगवते रहूगणगतिज्ञाय नम: ।
355) ऊँ नमो भगवते रहूगणविमोचकाय नम: ।
356) ऊँ नमो भगवते भवाटवीतत्त्ववक्त्रे नम: ।
357) ऊँ नमो भगवते बहिर्मुखहिते नम: ।
358) ऊँ नमो भगवते गयस्वामिने नम: ।
359) ऊँ नमो भगवते स्थानवंशकर्त्रे नम: ।
360) ऊँ नमो भगवते स्थानविभेदकृते नम: ।
361) ऊँ नमो भगवते पुरुषावयवाय नम: ।
362) ऊँ नमो भगवते भूमिविशेषविनिरूपकाय नम: ।
363) ऊँ नमो भगवते जम्बूद्वीपपतये नम: ।
364) ऊँ नमो भगवते मेरुनाभिपद्मरुहाश्रयाय नम: ।
365) ऊँ नमो भगवते नानाविभूतिलीलाढ्याय नम: ।
366) ऊँ नमो भगवते गंगोत्पतिनिदानकृते नम: ।
367) ऊँ नमो भगवते गंगामाहात्म्यहेतवे नम: ।
368) ऊँ नमो भगवते गंगारूपाय नम: ।
369) ऊँ नमो भगवते अतिगूढ़कृते नम: ।
370) ऊँ नमो भगवते वैकुण्ठदेहहेत्वम्बुजन्मकृते नम: ।
371) ऊँ नमो भगवते सर्वपावनाय नम: ।
372) ऊँ नमो भगवते शिवस्वामिने नम: ।
373) ऊँ नमो भगवते शिवोपास्याय नम: ।
374) ऊँ नमो भगवते गूढ़ाय नम: ।
375) ऊँ नमो भगवते संकर्षणात्मकाय नम: ।
376) ऊँ नमो भगवते स्थानरक्षार्थमत्स्यादिरूपाय नम: ।
377) ऊँ नमो भगवते सर्वैकपूजिताय नम: ।
378) ऊँ नमो भगवते उपास्यनानारूपात्मने नम: ।
379) ऊँ नमो भगवते ज्योतीरूपाय नम: ।
380) ऊँ नमो भगवते गतिप्रदाय नम: ।
381) ऊँ नमो भगवते सूर्यनारायणाय नम: ।
382) ऊँ नमो भगवते वेदकान्तये नम: ।
383) ऊँ नमो भगवते उज्जवलवेषधृजे नम: ।
384) ऊँ नमो भगवते हंसाय नम: ।
385) ऊँ नमो भगवते अन्तरिक्षगमनाय नम: ।
386) ऊँ नमो भगवते सर्वप्रसवकारणाय नम: ।
387) ऊँ नमो भगवते आनन्दकर्त्रे नम: ।
388) ऊँ नमो भगवते वसुदाय नम: ।
389) ऊँ नमो भगवते बुधाय नम: ।
390) ऊँ नमो भगवते वाक्पतये नम: ।
391) ऊँ नमो भगवते उज्जवलाय नम: ।
392) ऊँ नमो भगवते कालात्मने नम: ।
393) ऊँ नमो भगवते कालकालाय नम: ।
394) ऊँ नमो भगवते कालच्छेदकृते नम: ।
395) ऊँ नमो भगवते उत्तमाय नम: ।
396) ऊँ नमो भगवते शिशुमाराय नम: ।
397) ऊँ नमो भगवते सर्वमूर्तये नम: ।
398) ऊँ नमो भगवते आधिदैविकरूपधृजे नम: ।
399) ऊँ नमो भगवते अनन्तसुखभोगाय नम: ।
400) ऊँ नमो भगवते विवरैश्वर्यभाजनाय नम: ।
401) ऊँ नमो भगवते संकर्षणाय नम: ।
402) ऊँ नमो भगवते दैत्यपतये नम: ।
403) ऊँ नमो भगवते सर्वाधाराय नम: ।
404) ऊँ नमो भगवते बृहद्वपुषे नम: ।
405) ऊँ नमो भगवते अनन्तनरकच्छेदिने नम: ।
406) ऊँ नमो भगवते स्मृतिमात्रार्तिनाशकाय नम: ।
407) ऊँ नमो भगवते सर्वानुग्रहकर्त्रे नम: ।
408) ऊँ नमो भगवते मर्यादाभिन्नशास्त्रकृते नम: ।
409) ऊँ नमो भगवते कालान्तकभयच्छेदिने नम: ।
410) ऊँ नमो भगवते नामसामर्थ्यरूपधृजे नम: ।
411) ऊँ नमो भगवते उद्धारानर्हगोप्त्रात्मने नम: ।
412) ऊँ नमो भगवते नामादिप्रेरकोत्तमाय नम: ।
413) ऊँ नमो भगवते अजामिलमहादुष्टमोचकाय नम: ।
414) ऊँ नमो भगवते अघविमोचकाय नम: ।
415) ऊँ नमो भगवते धर्मवक्त्रे नम: ।
416) ऊँ नमो भगवते अक्लिष्टवक्त्रे नम: ।
417) ऊँ नमो भगवते विष्णुधर्मस्वरूपधृजे नम: ।
418) ऊँ नमो भगवते सन्मार्गप्रेरकाय नम: ।
419) ऊँ नमो भगवते धर्त्रे नम: ।
420) ऊँ नमो भगवते त्यागहेतवे नम: ।
421) ऊँ नमो भगवते अधोक्षजाय नम: ।
422) ऊँ नमो भगवते वैकुण्ठपुरनेत्रे नम: ।
423) ऊँ नमो भगवते दाससंवृद्धिकारकाय नम: ।
424) ऊँ नमो भगवते दक्षप्रसादकृते नम: ।
425) ऊँ नमो भगवते हंसगुह्यस्तुतिविभावनाय नम: ।
426) ऊँ नमो भगवते स्वाभिप्रायप्रवक्त्रे नम: ।
427) ऊँ नमो भगवते मुक्तजीवप्रसूतिकृते नम: ।
428) ऊँ नमो भगवते नारदप्रेरणात्मने नम: ।
429) ऊँ नमो भगवते हर्यश्वब्रह्मभावनाय नम: ।
430) ऊँ नमो भगवते शबलाश्वहिताय नम: ।
431) ऊँ नमो भगवते गूढ़वाक्यार्थज्ञापनक्षमाय नम: ।
432) ऊँ नमो भगवते गूढ़ार्थज्ञापकाय नम: ।
433) ऊँ नमो भगवते सर्वमोक्षानन्दप्रतिष्ठिताय नम: ।
434) ऊँ नमो भगवते पुष्टिप्ररोहहेतवे नम: ।
435) ऊँ नमो भगवते दासैकज्ञातहृद्गताय नम: ।
436) ऊँ नमो भगवते शान्तिकर्त्रे नम: ।
437) ऊँ नमो भगवते सुहितकृते नम: ।
438) ऊँ नमो भगवते स्त्रीप्रसवे नम: ।
439) ऊँ नमो भगवते सर्वकामदुहे नम: ।
440) ऊँ नमो भगवते पुष्टिवंशप्रणेत्रे नम: ।
441) ऊँ नमो भगवते विश्वरूपेष्टदेवतायै नम: ।
442) ऊँ नमो भगवते कवचात्मने नम: ।
443) ऊँ नमो भगवते पालनात्मने नम: ।
444) ऊँ नमो भगवते वर्मोपचितिकारणाय नम: ।
445) ऊँ नमो भगवते विश्वरूपशिरश्च्छेदिने नम: ।
446) ऊँ नमो भगवते त्वाष्ट्रयज्ञविनाशकाय नम: ।
447) ऊँ नमो भगवते वृत्रस्वामिने नम: ।
448) ऊँ नमो भगवते वृत्रगम्याय नम: ।
449) ऊँ नमो भगवते वृत्रव्रतपरायणाय नम: ।
450) ऊँ नमो भगवते वृत्रकीर्तये नम: ।
451) ऊँ नमो भगवते वृत्रमोक्षाय नम: ।
452) ऊँ नमो भगवते मघवत्प्राणरक्षकाय नम: ।
453) ऊँ नमो भगवते अश्वमेधहविर्भोक्त्रे नम: ।
454) ऊँ नमो भगवते देवेन्द्रामीवनाशकाय नम: ।
455) ऊँ नमो भगवते संसारमोचकाय नम: ।
456) ऊँ नमो भगवते चित्रकेतुबोधनतत्पराय नम: ।
457) ऊँ नमो भगवते मन्त्रसिद्धये नम: ।
458) ऊँ नमो भगवते सिद्धिहेतवे नम: ।
459) ऊँ नमो भगवते सुसिद्धिफलदायकाय नम: ।
460) ऊँ नमो भगवते महादेवतिरस्कर्त्रे नम: ।
461) ऊँ नमो भगवते भक्तपूर्वार्थनाशकाय नम: ।
462) ऊँ नमो भगवते देवब्राह्मणविद्वेषवैमुख्यज्ञापकाय नम: ।
463) ऊँ नमो भगवते शिवाय नम: ।
464) ऊँ नमो भगवते आदित्याय नम: ।
465) ऊँ नमो भगवते दैत्यराजाय नम: ।
466) ऊँ नमो भगवते मरुत्पतये नम: ।
467) ऊँ नमो भगवते अचिन्त्यकृते नम: ।
468) ऊँ नमो भगवते मरुतां भेदकाय नम: ।
469) ऊँ नमो भगवते त्राते नम: ।
470) ऊँ नमो भगवते व्रतात्मने नम: ।
471) ऊँ नमो भगवते पुंप्रसूतिकृते नम: ।
472) ऊँ नमो भगवते कर्मात्मने नम: ।
473) ऊँ नमो भगवते वासनात्मने नम: ।
474) ऊँ नमो भगवते ऊतिलीलापरायणाय नम: ।
475) ऊँ नमो भगवते समदैत्यसुराय नम: ।
476) ऊँ नमो भगवते स्वात्मने नम: ।
477) ऊँ नमो भगवते वैषम्यज्ञानसंश्रयाय नम: ।
478) ऊँ नमो भगवते देहाद्युपाधिरहिताय नम: ।
479) ऊँ नमो भगवते सर्वज्ञाय नम: ।
480) ऊँ नमो भगवते सर्वहेतुविदे नम: ।
481) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मवाक्स्थापनपराय नम: ।
482) ऊँ नमो भगवते स्वजन्मावधिकार्यकृते नम: ।
483) ऊँ नमो भगवते सदसद्वासनाहेतवे नम: ।
484) ऊँ नमो भगवते त्रिसत्याय नम: ।
485) ऊँ नमो भगवते भक्तमोचकाय नम: ।
486) ऊँ नमो भगवते हिरण्यकशिपुद्वेषिणे नम: ।
487) ऊँ नमो भगवते प्रविष्टात्मने नम: ।
488) ऊँ नमो भगवते अतिभीषणाय नम: ।
489) ऊँ नमो भगवते शान्तिज्ञानादिहेतवे नम: ।
490) ऊँ नमो भगवते प्रह्लादोत्पत्तिकारणाय नम: ।
491) ऊँ नमो भगवते दैत्यसिद्धान्तसद्वक्त्रे नम: ।
492) ऊँ नमो भगवते तप:साराय नम: ।
493) ऊँ नमो भगवते उदारधिये नम: ।
494) ऊँ नमो भगवते दैत्यहेतुप्रकटनाय नम: ।
495) ऊँ नमो भगवते भक्तिचिन्हप्रकाशकाय नम: ।
496) ऊँ नमो भगवते सद्द्वेषहेतवे नम: ।
497) ऊँ नमो भगवते सद्द्वेषवासनात्मने नम: ।
498) ऊँ नमो भगवते निरन्तराय नम: ।
499) ऊँ नमो भगवते नैष्ठुर्यसीम्ने नम: ।
500) ऊँ नमो भगवते प्रह्लादवत्सलाय नम: ।
501) ऊँ नमो भगवते संगदोषघ्ने नम: ।
502) ऊँ नमो भगवते महानुभावाय नम: ।
503) ऊँ नमो भगवते साकाराय नम: ।
504) ऊँ नमो भगवते सर्वाकाराय नम: ।
505) ऊँ नमो भगवते प्रमाणभुवे नम: ।
506) ऊँ नमो भगवते स्तम्भप्रसूतये नम: ।
507) ऊँ नमो भगवते नृहरये नम: ।
508) ऊँ नमो भगवते नृसिंहाय नम: ।
509) ऊँ नमो भगवते भीमविक्रमाय नम: ।
510) ऊँ नमो भगवते विकटास्याय नम: ।
511) ऊँ नमो भगवते ललज्जिह्वाय नम: ।
512) ऊँ नमो भगवते नखशस्त्राय नम: ।
513) ऊँ नमो भगवते जवोत्कटाय नम: ।
514) ऊँ नमो भगवते हिरण्यकशिपुच्छेदिने नम: ।
515) ऊँ नमो भगवते क्रूरदैत्यविनाशकाय नम: ।
516) ऊँ नमो भगवते सिंहासनस्थाय नम: ।
517) ऊँ नमो भगवते क्रोधात्मने नम: ।
518) ऊँ नमो भगवते लक्ष्मीभयविवर्धनाय नम: ।
519) ऊँ नमो भगवते ब्रह्माद्यत्यन्तभयभुवे नम: ।
520) ऊँ नमो भगवते अपूर्वाचिन्त्यारूपधृजे नम: ।
521) ऊँ नमो भगवते भक्त्यैकशान्तहृदयाय नम: ।
522) ऊँ नमो भगवते भक्तस्तुत्याय नम: ।
523) ऊँ नमो भगवते स्तुतिप्रियाय नम: ।
524) ऊँ नमो भगवते भक्ताड़्ग्लेहनोद्धूतक्रोधपुंजप्रशान्तधिये नम: ।
525) ऊँ नमो भगवते स्मृतिमात्रभयत्रात्रे नम: ।
526) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मबुद्धिप्रदायकाय नम: ।
527) ऊँ नमो भगवते गोरूपधारिणे नम: ।
528) ऊँ नमो भगवते अमृतपे नम: ।
529) ऊँ नमो भगवते शिवकीर्तिविवर्धनाय नम: ।
530) ऊँ नमो भगवते धर्मात्मने नम: ।
531) ऊँ नमो भगवते सर्वकर्मात्मने नम: ।
532) ऊँ नमो भगवते विशेषात्मने नम: ।
533) ऊँ नमो भगवते आश्रमप्रभवे नम: ।
534) ऊँ नमो भगवते संसारमग्नस्वोद्धर्त्रे नम: ।
535) ऊँ नमो भगवते सन्मार्गखिलतत्त्ववाचे नम: ।
536) ऊँ नमो भगवते आचारात्मने नम: ।
537) ऊँ नमो भगवते सदाचाराय नम: ।
538) ऊँ नमो भगवते मन्वन्तरविभावनाय नम: ।
539) ऊँ नमो भगवते स्मृत्याशेषाशुभहराय नम: ।
540) ऊँ नमो भगवते गजेन्द्रस्मृतिकारणाय नम: ।
541) ऊँ नमो भगवते जातिस्मरणहेत्वेकपूजाभक्तिस्वरूपदाय नम: ।
542) ऊँ नमो भगवते यज्ञाय नम: ।
543) ऊँ नमो भगवते भयान्मनुत्रात्रे नम: ।
544) ऊँ नमो भगवते विभवे नम: ।
545) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मव्रताश्रयाय नम: ।
546) ऊँ नमो भगवते सत्यसेनाय नम: ।
547) ऊँ नमो भगवते दुष्टघातिने नम: ।
548) ऊँ नमो भगवते हरये नम: ।
549) ऊँ नमो भगवते गजविमोचकाय नम: ।
550) ऊँ नमो भगवते वैकुण्ठाय नम: ।
551) ऊँ नमो भगवते लोककर्त्रे नम: ।
552) ऊँ नमो भगवते अजिताय नम: ।
553) ऊँ नमो भगवते अमृतकारणाय नम: ।
554) ऊँ नमो भगवते उरुक्रमाय नम: ।
555) ऊँ नमो भगवते भूमिहर्त्रे नम: ।
556) ऊँ नमो भगवते सार्वभौमाय नम: ।
557) ऊँ नमो भगवते बलिप्रियाय नम: ।
558) ऊँ नमो भगवते विभवे नम: ।
559) ऊँ नमो भगवते सर्वहितैकात्मने नम: ।
560) ऊँ नमो भगवते विष्वक्सेनाय नम: ।
561) ऊँ नमो भगवते शिवप्रियाय नम: ।
562) ऊँ नमो भगवते धर्मसेतवे नम: ।
563) ऊँ नमो भगवते लोकधृतये नम: ।
564) ऊँ नमो भगवते सुधर्मान्तरपालकाय नम: ।
565) ऊँ नमो भगवते उपहर्त्रे नम: ।
566) ऊँ नमो भगवते योगपतये नम: ।
567) ऊँ नमो भगवते बृहद्भानवे नम: ।
568) ऊँ नमो भगवते क्रियापतये नम: ।
569) ऊँ नमो भगवते चतुर्दशप्रमाणात्मने नम: ।
570) ऊँ नमो भगवते धर्माय नम: ।
571) ऊँ नमो भगवते मन्वादिबोधकाय नम: ।
572) ऊँ नमो भगवते लक्ष्मीभोगैकनिलयाय नम: ।
573) ऊँ नमो भगवते देवमन्त्रप्रदायकाय नम: ।
574) ऊँ नमो भगवते दैत्यव्यामोहकाय नम: ।
575) ऊँ नमो भगवते साक्षाद् गरुडस्कन्धसंश्रयाय नम: ।
576) ऊँ नमो भगवते लीलामन्दरधारिणे नम: ।
577) ऊँ नमो भगवते दैत्यवासुकिपूजिताय नम: ।
578) ऊँ नमो भगवते समुद्रोन्मथनायत्ताय नम: ।
579) ऊँ नमो भगवते अविघ्नकर्त्रे नम: ।
580) ऊँ नमो भगवते स्ववाक्यकृते नम: ।
581) ऊँ नमो भगवते आदिकूर्माय नम: ।
582) ऊँ नमो भगवते पवित्रात्मने नम: ।
583) ऊँ नमो भगवते मन्दराघर्षणोत्सुकाय नम: ।
584) ऊँ नमो भगवते श्वासैजदब्धिवार्वीचये नम: ।
585) ऊँ नमो भगवते कल्पान्तावधिकार्यकृते नम: ।
586) ऊँ नमो भगवते चतुर्दशमहारत्नाय नम: ।
587) ऊँ नमो भगवते लक्ष्मीसौभाग्यवर्धनाय नम: ।
588) ऊँ नमो भगवते धन्वन्तरये नम: ।
589) ऊँ नमो भगवते सुधाहस्ताय नम: ।
590) ऊँ नमो भगवते यज्ञभोक्त्रे नम: ।
591) ऊँ नमो भगवते आर्तिनाशनाय नम: ।
592) ऊँ नमो भगवते आयुर्वेदप्रणेत्रे नम: ।
593) ऊँ नमो भगवते देवदैत्याखिलार्चिताय नम: ।
594) ऊँ नमो भगवते बुद्धिव्यामोहकाय नम: ।
595) ऊँ नमो भगवते देवकार्यसाधनतत्पराय नम: ।
596) ऊँ नमो भगवते स्त्रीरूपाय नम: ।
597) ऊँ नमो भगवते मायया वक्त्रे नम: ।
598) ऊँ नमो भगवते दैत्यान्त: करणप्रियाय नम: ।
599) ऊँ नमो भगवते पायितामृतदेवांशाय नम: ।
600) ऊँ नमो भगवते युद्धहेतुस्मृतिप्रदाय नम: ।
601) ऊँ नमो भगवते मालिसुमालिवधकृते नम: ।
602) ऊँ नमो भगवते माल्यवत्प्राणहारकाय नम: ।
603) ऊँ नमो भगवते कालनेमिशिरच्छेदिने नम: ।
604) ऊँ नमो भगवते दैत्ययज्ञविनाशकाय नम: ।
605) ऊँ नमो भगवते इन्द्रसामर्थ्यदात्रे नम: ।
606) ऊँ नमो भगवते दैत्यशेषस्थितिप्रियाय नम: ।
607) ऊँ नमो भगवते शिवव्यामोहकाय नम: ।
608) ऊँ नमो भगवते मायिने नम: ।
609) ऊँ नमो भगवते भृगुमन्त्रस्वशक्तिदाय नम: ।
610) ऊँ नमो भगवते बलिजीवनकर्त्रे नम: ।
611) ऊँ नमो भगवते स्वर्गहेतवे नम: ।
612) ऊँ नमो भगवते व्रतार्चिताय नम: ।
613) ऊँ नमो भगवते अदित्यानन्दकर्त्रे नम: ।
614) ऊँ नमो भगवते कश्यपादितिसम्भवाय नम: ।
615) ऊँ नमो भगवते उपेन्द्राय नम: ।
616) ऊँ नमो भगवते इन्द्रावरजाय नम: ।
617) ऊँ नमो भगवते वामनाय नम: ।
618) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मरूपधृजे नम: ।
619) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मादिसेवितवपुषे नम:।
620) ऊँ नमो भगवते यज्ञपावनतत्पराय नम: ।
621) ऊँ नमो भगवते याण्चोपदेशकर्त्रे नम: ।
622) ऊँ नमो भगवते ज्ञापिताशेषसंस्थितये नम: ।
623) ऊँ नमो भगवते सत्यार्थप्रेरकाय नम: ।
624) ऊँ नमो भगवते सर्वहर्त्रे नम: ।
625) ऊँ नमो भगवते गर्वविनाशकाय नम: ।
626) ऊँ नमो भगवते त्रिविक्रमाय नम: ।
627) ऊँ नमो भगवते त्रिलोकात्मने नम: ।
628) ऊँ नमो भगवते विश्वमूर्तये नम: ।
629) ऊँ नमो भगवते पृथुश्रवसे नम: ।
630) ऊँ नमो भगवते पाशबद्धबलये नम: ।
631) ऊँ नमो भगवते सर्वदैत्यपक्षोपमर्दकाय नम: ।
632) ऊँ नमो भगवते सुतलस्थापितबलये नम: ।
633) ऊँ नमो भगवते स्वर्गाधिकसुखप्रदाय नम: ।
634) ऊँ नमो भगवते कर्मसम्पूर्तिकर्त्रे नम: ।
635) ऊँ नमो भगवते स्वर्गसंस्थापितामराय नम: ।
636) ऊँ नमो भगवते ज्ञातत्रिविधधर्मात्मने नम: ।
637) ऊँ नमो भगवते महामीनाय नम: ।
638) ऊँ नमो भगवते अब्धिसंश्रयाय नम: ।
639) ऊँ नमो भगवते सत्यव्रतप्रियाय नम: ।
640) ऊँ नमो भगवते गोप्त्रे नम: ।
641) ऊँ नमो भगवते मत्स्यमूर्तिधृतश्रुतये नम: ।
642) ऊँ नमो भगवते श्रृंगबद्धधृतक्षोणये नम: ।
643) ऊँ नमो भगवते सर्वार्थज्ञापकाय नम: ।
644) ऊँ नमो भगवते गुरवे नम: ।
645) ऊँ नमो भगवते ईशसेवकलीलात्मने नम: ।
646) ऊँ नमो भगवते सूर्यवंशप्रवर्तकाय नम: ।
647) ऊँ नमो भगवते सोमवंशोद्भवकराय नम: ।
648) ऊँ नमो भगवते मनुपुत्रगतिप्रदाय नम: ।
649) ऊँ नमो भगवते अम्बरीषप्रियाय नम: ।
650) ऊँ नमो भगवते साधवे नम: ।
651) ऊँ नमो भगवते दुर्वासागर्वनाशकाय नम: ।
652) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मशापोपसंहर्त्रे नम: ।
653) ऊँ नमो भगवते भक्तकीर्तिविवर्धनाय नम: ।
654) ऊँ नमो भगवते इक्ष्वाकुवंशजनकाय नम: ।
655) ऊँ नमो भगवते सगराद्यखिलार्थदाय नम: ।
656) ऊँ नमो भगवते भगीरथमहायत्नाय नम: ।
657) ऊँ नमो भगवते गंगाधौताड़्घ्रिपंकजाय नम: ।
658) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मस्वामिने नम: ।
659) ऊँ नमो भगवते शिवस्वामिने नम: ।
660) ऊँ नमो भगवते सगरात्मजमुक्तिदाय नम: ।
661) ऊँ नमो भगवते खट्वांगमोक्षहेतवे नम: ।
662) ऊँ नमो भगवते रघुवंशविवर्धनाय नम: ।
663) ऊँ नमो भगवते रघुनाथाय नम: ।
664) ऊँ नमो भगवते रामचन्द्राय नम: ।
665) ऊँ नमो भगवते रामभद्राय नम: ।
666) ऊँ नमो भगवते रघुप्रियाय नम: ।
667) ऊँ नमो भगवते अनन्तकीर्तये नम: ।
668) ऊँ नमो भगवते पुण्यात्मने नम: ।
669) ऊँ नमो भगवते पुण्यश्लोकैकभास्कराय नम: ।
670) ऊँ नमो भगवते कोशलेन्द्राय नम: ।
671) ऊँ नमो भगवते प्रमाणात्मने नम: ।
672) ऊँ नमो भगवते सेव्याय नम: ।
673) ऊँ नमो भगवते दशरथात्मजाय नम: ।
674) ऊँ नमो भगवते लक्ष्मणाय नम: ।
675) ऊँ नमो भगवते भरताय नम: ।
676) ऊँ नमो भगवते शत्रुघ्नाय नम: ।
677) ऊँ नमो भगवते व्यूहविग्रहाय नम: ।
678) ऊँ नमो भगवते विश्वामित्रप्रियाय नम: ।
679) ऊँ नमो भगवते दान्ताय नम: ।
680) ऊँ नमो भगवते ताटकावधमोक्षदाय नम: ।
681) ऊँ नमो भगवते वायव्यास्त्राब्धिनिक्षिप्तमारीचाय नम: ।
682) ऊँ नमो भगवते सुबाहुघ्ने नम: ।
683) ऊँ नमो भगवते वृषध्वजधनुर्भड़्ग्प्राप्तसीतामहोत्सवाय नम: ।
684) ऊँ नमो भगवते सीतापतये नम: ।
685) ऊँ नमो भगवते भृगुपतिगर्वपर्वतनाशकाय नम: ।
686) ऊँ नमो भगवते अयोध्यास्थमहाभोगयुक्तलक्ष्मीविनोदवते नम: ।
687) ऊँ नमो भगवते कैकेयीवाक्यकर्त्रे नम: ।
688) ऊँ नमो भगवते पितृवाक्परिपालकाय नम: ।
689) ऊँ नमो भगवते वैराग्यबोधकाय नम: ।
690) ऊँ नमो भगवते अनन्यसात्त्विकस्थानबोधकाय नम: ।
691) ऊँ नमो भगवते अहल्यादु:खहारिणे नम: ।
692) ऊँ नमो भगवते गुहस्वामिने नम: ।
693) ऊँ नमो भगवते सलक्ष्मणाय नम: ।
694) ऊँ नमो भगवते चित्रकूटप्रियस्थानाय नम: ।
695) ऊँ नमो भगवते दण्डकारण्यपावनाय नम: ।
696) ऊँ नमो भगवते शरभंगसुतीक्ष्णादिपूजिताय नम: ।
697) ऊँ नमो भगवते अगस्त्यभाग्यभुवे नम: ।
698) ऊँ नमो भगवते ऋषिसम्प्रार्थितकृतये नम: ।
699) ऊँ नमो भगवते विराधवधपण्डिताय नम: ।
700) ऊँ नमो भगवते छिन्नशूर्पणखानासाय नम: ।
701) ऊँ नमो भगवते खरदूषणघातकाय नम: ।
702) ऊँ नमो भगवते एकबाणहतानेकसहस्त्रबलराक्षसाय नम: ।
703) ऊँ नमो भगवते मारीचघातिने नम: ।
704) ऊँ नमो भगवते नियतसीतासम्बन्धशोभिताय नम: ।
705) ऊँ नमो भगवते सीतावियोगव्यग्राय नम: ।
706) ऊँ नमो भगवते जटायुवधमोक्षदाय नम: ।
707) ऊँ नमो भगवते शबरीपूजिताय नम: ।
708) ऊँ नमो भगवते भक्तहनुमत्प्रमुखावृताय नम: ।
709) ऊँ नमो भगवते दुन्दुभ्यस्थिप्रहरणाय नम: ।
710) ऊँ नमो भगवते सप्ततालविभेदनाय नम: ।
711) ऊँ नमो भगवते सुग्रीवराज्यदाय नम: ।
712) ऊँ नमो भगवते वालिघातिने नम: ।
713) ऊँ नमो भगवते सागरशोषणाय नम: ।
714) ऊँ नमो भगवते सेतुबन्धननकर्त्रे नम: ।
715) ऊँ नमो भगवते विभीषणहितप्रदाय नम: ।
716) ऊँ नमो भगवते रावणादिशिरच्छेदिने नम: ।
717) ऊँ नमो भगवते राक्षसाघौघनाशकाय नम: ।
718) ऊँ नमो भगवते सीताभयप्रदात्रे नम: ।
719) ऊँ नमो भगवते पुष्पकागमनोत्सुकाय नम: ।
720) ऊँ नमो भगवते अयोध्यापतये नम: ।
721) ऊँ नमो भगवते अत्यन्तसर्वलोकसुखप्रदाय नम: ।
722) ऊँ नमो भगवते मथुरापुरनिर्मात्रे नम: ।
723) ऊँ नमो भगवते सुकृतज्ञस्वरूपदाय नम: ।
724) ऊँ नमो भगवते जनकज्ञानगम्याय नम: ।
725) ऊँ नमो भगवते ऎलान्त:प्रकटश्रुतये नम: ।
726) ऊँ नमो भगवते हैहयान्तकराय नम: ।
727) ऊँ नमो भगवते रामाय नम: ।
728) ऊँ नमो भगवते दुष्टक्षत्रविनाशकाय नम: ।
729) ऊँ नमो भगवते सोमवंशहितैकात्मने नम: ।
730) ऊँ नमो भगवते यदुवंशविवर्धनाय नम: ।
731) ऊँ नमो भगवते परब्रह्मावतरणाय नम: ।
732) ऊँ नमो भगवते केशवाय नम: ।
733) ऊँ नमो भगवते क्लेशनाशकाय नम: ।
734) ऊँ नमो भगवते भूमिभारावतरणाय नम: ।
735) ऊँ नमो भगवते भक्तार्थाखिलमानसाय नम: ।
736) ऊँ नमो भगवते सर्वभक्तनिरोधात्मने नम: ।
737) ऊँ नमो भगवते लीलानन्तनिरोधकृते नम: ।
738) ऊँ नमो भगवते भूमिष्ठपरमानन्दाय नम: ।
739) ऊँ नमो भगवते देवकीशुद्धिकारणाय नम: ।
740) ऊँ नमो भगवते वसुदेवज्ञाननिष्ठसमजीवनिवारकाय नम: ।
741) ऊँ नमो भगवते सर्ववैराग्यकरणस्वलीलाधारसाधकाय नम: ।
742) ऊँ नमो भगवते मायाज्ञापनकर्त्रे नम: ।
743) ऊँ नमो भगवते शेषसम्भारसम्भृतये नम: ।
744) ऊँ नमो भगवते भक्तक्लेशपरिज्ञात्रे नम: ।
745) ऊँ नमो भगवते तन्निवारणतत्पराय नम: ।
746) ऊँ नमो भगवते आविष्टवसुदेवांशाय नम: ।
747) ऊँ नमो भगवते देवकीगर्भभूषणाय नम: ।
748) ऊँ नमो भगवते पूर्णतेजोमयाय नम: ।
749) ऊँ नमो भगवते पूर्णाय नम: ।
750) ऊँ नमो भगवते कंसाधृष्यप्रतापवते नम: ।
751) ऊँ नमो भगवते विवेकज्ञानदात्रे नम: ।
752) ऊँ नमो भगवते ब्रह्माद्यखिलसंस्तुताय नम: ।
753) ऊँ नमो भगवते सत्याय नम: ।
754) ऊँ नमो भगवते जगत्कल्पतरवे नम: ।
755) ऊँ नमो भगवते नानारूपविमोहनाय नम: ।
756) ऊँ नमो भगवते भक्तिमार्गप्रतिष्ठात्रे नम: ।
757) ऊँ नमो भगवते विद्वन्मोहप्रवर्तकाय नम: ।
758) ऊँ नमो भगवते मूलकालगुणद्रष्ट्रे नम: ।
759) ऊँ नमो भगवते नयनानन्दभाजनाय नम: ।
760) ऊँ नमो भगवते वसुदेवसुखाब्धये नम: ।
761) ऊँ नमो भगवते देवकीनयनामृताय नम: ।
762) ऊँ नमो भगवते पितृमातृस्तुताय नम: ।
763) ऊँ नमो भगवते पूर्वसर्ववृत्तान्तबोधकाय नम: ।
764) ऊँ नमो भगवते गोकुलागतिलीलाप्तवसुदेवकरस्थितये नम: ।
765) ऊँ नमो भगवते सर्वेशत्वप्रकटनाय नम: ।
766) ऊँ नमो भगवते मायाव्यत्ययकारकाय नम: ।
767) ऊँ नमो भगवते ज्ञानमोहितदुष्टेशाय नम: ।
768) ऊँ नमो भगवते प्रपंचास्मृतिकारणाय नम: ।
769) ऊँ नमो भगवते यशोदानन्दनाय नम: ।
770) ऊँ नमो भगवते नन्दभाग्यभूगोकुलोत्सवाय नम: ।
771) ऊँ नमो भगवते नन्दप्रियाय नम: ।
772) ऊँ नमो भगवते नन्दसूनवे नम: ।
773) ऊँ नमो भगवते यशोदाया: स्तनन्धयाय नम: ।
774) ऊँ नमो भगवते पूतनासुपय:पात्रे नम: ।
775) ऊँ नमो भगवते मुग्धभावातिसुन्दराय नम: ।
776) ऊँ नमो भगवते सुन्दरीहृदयानन्दाय नम: ।
777) ऊँ नमो भगवते गोपीमन्त्राभिमन्त्रिताय नम: ।
778) ऊँ नमो भगवते गोपालाश्चर्यरसकृते नम: ।
779) ऊँ नमो भगवते शकटासुरखण्डनाय नम: ।
780) ऊँ नमो भगवते नन्दव्रजजनानन्दिने नम: ।
781) ऊँ नमो भगवते नन्दभाग्यमहोदयाय नम: ।
782) ऊँ नमो भगवते तृणावर्तवधोत्साहाय नम: ।
783) ऊँ नमो भगवते यशोदाज्ञानविग्रहाय नम: ।
784) ऊँ नमो भगवते बलभद्रप्रियाय नम: ।
785) ऊँ नमो भगवते कृष्णाय नम: ।
786) ऊँ नमो भगवते संकर्षणसहायवते नम: ।
787) ऊँ नमो भगवते रामानुजाय नम: ।
788) ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय नम: ।
789) ऊँ नमो भगवते गोष्ठांगणगतिप्रियाय नम: ।
790) ऊँ नमो भगवते किंकिणीरवभावज्ञाय नम: ।
791) ऊँ नमो भगवते वत्सपुच्छावलम्बनाय नम: ।
792) ऊँ नमो भगवते नवनीतप्रियाय नम: ।
793) ऊँ नमो भगवते गोपीमोहसंसारनाशकाय नम: ।
794) ऊँ नमो भगवते गोपबालकभावज्ञाय नम: ।
795) ऊँ नमो भगवते चौर्यविद्याविशारदाय नम: ।
796) ऊँ नमो भगवते मृत्सनाभक्षणलीलास्यमाहात्म्यज्ञानदायकाय नम: ।
797) ऊँ नमो भगवते धराद्रोणप्रीतिकर्त्रे नम: ।
798) ऊँ नमो भगवते दधिभाण्डविभेदनाय नम: ।
799) ऊँ नमो भगवते दामोदराय नम: ।
800) ऊँ नमो भगवते भक्तवश्याय नम: ।
801) ऊँ नमो भगवते यमलार्जुनभंजनाय नम: ।
802) ऊँ नमो भगवते बृहद्वनमहाश्चर्याय नम: ।
803) ऊँ नमो भगवते वृन्दावनगतिप्रियाय नम: ।
804) ऊँ नमो भगवते वत्सघातिने नम: ।
805) ऊँ नमो भगवते बालकेलये नम: ।
806) ऊँ नमो भगवते बकासुरनिषूदनाय नम: ।
807) ऊँ नमो भगवते अरण्यभोक्त्रे नम: ।
808) ऊँ नमो भगवते बाललीलापरायणाय नम: ।
809) ऊँ नमो भगवते प्रोत्साहजनकाय नम: ।
810) ऊँ नमो भगवते अघासुरनिषूदनाय नम: ।
811) ऊँ नमो भगवते व्यालमोक्षप्रदाय नम: ।
812) ऊँ नमो भगवते पुष्टाय नम: ।
813) ऊँ नमो भगवते ब्रह्ममोहप्रवर्धनाय नम: ।
814) ऊँ नमो भगवते अनन्तमूर्तये नम: ।
815) ऊँ नमो भगवते सर्वात्मने नम: ।
816) ऊँ नमो भगवते जंगमस्थावरकृतये नम: ।
817) ऊँ नमो भगवते ब्रह्ममोहनकर्त्रे नम: ।
818) ऊँ नमो भगवते स्तुत्याय नम: ।
819) ऊँ नमो भगवते आत्मने नम: ।
820) ऊँ नमो भगवते सदाप्रियाय नम: ।
821) ऊँ नमो भगवते पौगण्डलीलाभिरतये नम: ।
822) ऊँ नमो भगवते गोचारणपरायणाय नम: ।
823) ऊँ नमो भगवते वृन्दावनलतागुल्मवृक्षरूपनिरूपकाय नम: ।
824) ऊँ नमो भगवते नादब्रह्मप्रकटनाय नम: ।
825) ऊँ नमो भगवते वय:प्रतिकृतिस्वनाय नम: ।
826) ऊँ नमो भगवते बर्हिनृत्यानुकरणाय नम: ।
827) ऊँ नमो भगवते गोपालानुकृतिस्वनाय नम: ।
828) ऊँ नमो भगवते सदाचारप्रतिष्ठात्रे नम: ।
829) ऊँ नमो भगवते बलश्रमनिराकृतये नम: ।
830) ऊँ नमो भगवते तरुमूलकृताशेषतल्पशायिने नम: ।
831) ऊँ नमो भगवते सखिस्तुताय नम: ।
832) ऊँ नमो भगवते गोपालसेवितपदाय नम: ।
833) ऊँ नमो भगवते श्रीलालितपदाम्बुजाय नम: ।
834) ऊँ नमो भगवते गोपसम्प्रार्थितफलादाननाशितधेनुकाय नम: ।
835) ऊँ नमो भगवते कालीयफणिमाणिक्यरंजितश्रीपदाम्बुजाय नम: ।
836) ऊँ नमो भगवते दृष्टिसंजीविताशेषगोपगोगोपिकाप्रियाय नम: ।
837) ऊँ नमो भगवते लीलासम्पीतदावाग्नये नम: ।
838) ऊँ नमो भगवते प्रलम्बवधपण्डिताय नम: ।
839) ऊँ नमो भगवते दावाग्न्यावृतगोपालदृष्ट्याच्छादनवह्निपाय नम: ।
840) ऊँ नमो भगवते वर्षाशरद्विभूतिश्रिये नम: ।
841) ऊँ नमो भगवते गोपीकामप्रबोधकाय नम: ।
842) ऊँ नमो भगवते गोपीरत्नस्तुताशेषवेणुवाद्यविशारदाय नम: ।
843) ऊँ नमो भगवते कात्यायनीव्रतव्याजसर्वभावाश्रितांगनाय नम: ।
844) ऊँ नमो भगवते सत्संगतिस्तुतिव्याजस्तुतवृन्दावनाड़्घ्रिपाय नम: ।
845) ऊँ नमो भगवते गोपक्षुच्छान्तिसंव्याजविप्रभार्याप्रसादकृते नम: ।
846) ऊँ नमो भगवते हेतुप्राप्तेन्द्रयागस्वकार्यगोसवबोधकाय नम: ।
847) ऊँ नमो भगवते शैलरूपकृताशेषरसभोगसुखावहाय नम: ।
848) ऊँ नमो भगवते लीलागोवर्धनोद्धारपालितस्ववृजप्रियाय नम: ।
849) ऊँ नमो भगवते गोपस्वच्छन्दलीलार्थगर्गवाक्यार्थबोधकाय नम: ।
850) ऊँ नमो भगवते इन्द्रधेनुस्तुतिप्राप्तगोविन्देन्द्राभिधानवते नम: ।
851) ऊँ नमो भगवते व्रतादिधर्मसंसक्तनन्दक्लेशविनाशकाय नम: ।
852) ऊँ नमो भगवते नन्दादिगोपमात्रेष्टवैकुण्ठगतिदायकाय नम: ।
853) ऊँ नमो भगवते वेणुवादस्मरक्षोभमत्तगोपीविमुक्तिदाय नम: ।
854) ऊँ नमो भगवते सर्वभावप्राप्तगोपीसुखसंवर्धनक्षमाय नम: ।
855) ऊँ नमो भगवते गोपीगर्वप्रणाशार्थतिरोधानसुखप्रदाय नम: ।
856) ऊँ नमो भगवते कृष्णभावव्याप्तविश्वगोपीभावितवेषधृजे नम: ।
857) ऊँ नमो भगवते राधाविशेषसम्भोगप्राप्तदोषनिवारकाय नम: ।
858) ऊँ नमो भगवते परमप्रीतिसंगीतसर्वाद्भुतमहागुणाय नम: ।
859) ऊँ नमो भगवते मानापनोदनाक्रन्दगोपीदृष्टिमहोत्सवाय नम: ।
860) ऊँ नमो भगवते गोपिकाव्याप्तसर्वांगाय नम: ।
861) ऊँ नमो भगवते स्त्रीसम्भाषाविशारदाय नम: ।
862) ऊँ नमो भगवते रासोत्सवमहासौख्यगोपीसम्भोगसागराय नम: ।
863) ऊँ नमो भगवते जलस्थलरतिव्याप्तगोपीदृष्ट्याभिपूजिताय नम: ।
864) ऊँ नमो भगवते शास्त्रानपेक्षकामैकमुक्तिद्वारविवर्धनाय नम: ।
865) ऊँ नमो भगवते सुदर्शनमहासर्पग्रस्तनन्दविमोचकाय नम: ।
866) ऊँ नमो भगवते गीतमोहितगोपीधृजे नम: ।
867) ऊँ नमो भगवते शंखचूड्विनाशकाय नम: ।
868) ऊँ नमो भगवते गुणसंगीतसन्तुष्टये नम: ।

869) ऊँ नमो भगवते गोपीसंसारविस्मृतये नम: ।
870) ऊँ नमो भगवते अरिष्टमथनाय नम: ।
871) ऊँ नमो भगवते दैत्यबुद्धिव्यामोहकारकाय नम: ।
872) ऊँ नमो भगवते केशिघातिने नम: ।
873) ऊँ नमो भगवते नारदेष्टाय नम: ।
874) ऊँ नमो भगवते व्योमासुरविनाशकाय नम: ।
875) ऊँ नमो भगवते अक्रूरभक्तिसंराद्धपादरेणुमहानिधये नम: ।
876) ऊँ नमो भगवते रथावरोहशुद्धात्मने नम: ।
877) ऊँ नमो भगवते गोपीमानसहारकाय नम: ।
878) ऊँ नमो भगवते हृदसन्दर्शिताशेषवैकुण्ठाक्रूरसंस्तुताय नम: ।
879) ऊँ नमो भगवते मथुरागमनोत्साहाय नम: ।
880) ऊँ नमो भगवते मथुराभाग्यभाजनाय नम: ।
881) ऊँ नमो भगवते मथुरानगरीशोभादर्शनोत्सुकमानसाय नम: ।
882) ऊँ नमो भगवते दुष्टरंजकघातिने नम: ।
883) ऊँ नमो भगवते वायकार्चितविग्रहाय नम: ।
884) ऊँ नमो भगवते वस्त्रमालासुशोभांगाय नम: ।
885) ऊँ नमो भगवते कुब्जालेपनभूषिताय नम: ।
886) ऊँ नमो भगवते कुब्जासुरूपकर्त्रे नम: ।
887) ऊँ नमो भगवते कुब्जारतिवरप्रदाय नम: ।
888) ऊँ नमो भगवते प्रसादरूपसन्तुष्टाय नम: ।
889) ऊँ नमो भगवते हरकोदण्डखण्डनाय नम: ।
890) ऊँ नमो भगवते शकलाहतकंसाप्तधनूरक्षकसैनिकाय नम: ।
891) ऊँ नमो भगवते जाग्रत्स्वप्नभयव्याप्तमृत्युलक्षणबोधकाय नम: ।
892) ऊँ नमो भगवते मथुरामल्लाय नम: ।
893) ऊँ नमो भगवते ओजस्विने नम: ।
894) ऊँ नमो भगवते मल्लयुद्धविशारदाय नम: ।
895) ऊँ नमो भगवते कुवलयापीडघातिने नम: ।
896) ऊँ नमो भगवते चाणूरमर्दनाय नम: ।
897) ऊँ नमो भगवते लीलाहतमहामल्लाय नम: ।
898) ऊँ नमो भगवते शलतोशलघातकाय नम: ।
899) ऊँ नमो भगवते कंसान्तकाय नम: ।
900) ऊँ नमो भगवते जितामित्राय नम: ।
901) ऊँ नमो भगवते वसुदेवविमोचकाय नम: ।
902) ऊँ नमो भगवते ज्ञाततत्त्वपितृज्ञानमोहनामृतवाड़्मयाय नम: ।
903) ऊँ नमो भगवते उग्रसेनप्रतिष्ठात्रे नम: ।
904) ऊँ नमो भगवते यादवाधिविनाशकाय नम: ।
905) ऊँ नमो भगवते नन्दादिसान्त्वनकराय नम: ।
906) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मचर्यव्रते स्थिताय नम: ।
907) ऊँ नमो भगवते गुरुशुश्रूषणपराय नम: ।
908) ऊँ नमो भगवते विद्यापारमितेश्वराय नम: ।
909) ऊँ नमो भगवते सान्दीपनिमृतापत्यदात्रे नम: ।
910) ऊँ नमो भगवते कालान्तकादिजिते नम: ।
911) ऊँ नमो भगवते गोकुलाश्वासनपराय नम: ।
912) ऊँ नमो भगवते यशोनन्दपोषकाय नम: ।
913) ऊँ नमो भगवते गोपिकाविरहव्याजमनोगतिरतिप्रदाय नम: ।
914) ऊँ नमो भगवते समोद्भवभ्रमरवाचे नम: ।
915) ऊँ नमो भगवते गोपिकामोहनाशकाय नम: ।
916) ऊँ नमो भगवते कुब्जारतिप्रदाय नम: ।
917) ऊँ नमो भगवते अक्रूरपवित्रीकृतभूगृहाय नम: ।
918) ऊँ नमो भगवते पृथादु:खप्रणेत्रे नम: ।
919) ऊँ नमो भगवते पाण्डवानां सुखप्रदाय नम: ।
920) ऊँ नमो भगवते जरासन्धसमानीतसैन्यघातविचारकाय नम: ।
921) ऊँ नमो भगवते यवनव्याप्तमथुराजनदत्तकुशस्थलये नम: ।
922) ऊँ नमो भगवते द्वारकाद्भुतनिर्माणविस्मायितसुरासुराय नम: ।
923) ऊँ नमो भगवते मनुष्यमात्रभोगार्थभूम्यानीतेन्द्रवैभवाय नम: ।
924) ऊँ नमो भगवते यवनव्याप्तमथुरानिर्गमानन्दविग्रहाय नम: ।
925) ऊँ नमो भगवते मुचुकुन्दमहाबोधयवनप्राणदर्पघ्ने नम: ।
926) ऊँ नमो भगवते मुचुकुन्दस्तुताशेषगुणकर्ममहोदयाय नम: ।
927) ऊँ नमो भगवते फलप्रदानसन्तुष्टये नम: ।
928) ऊँ नमो भगवते जन्मान्तरितमोक्षदाय नम: ।
929) ऊँ नमो भगवते शिवब्राह्मणवाक्याप्तजयभीतिविभावनाय नम: ।
930) ऊँ नमो भगवते प्रवर्षणप्रार्थिताग्निदानपुण्यमहोत्सवाय नम: ।
931) ऊँ नमो भगवते रुक्मिणीरमणाय नम: ।
932) ऊँ नमो भगवते कामपित्रे नम: ।
933) ऊँ नमो भगवते प्रद्युम्नभावनाय नम: ।
934) ऊँ नमो भगवते स्यमन्तकमणिव्याजप्राप्तजाम्बवतीपतये नम: ।
935) ऊँ नमो भगवते सत्यभामाप्राणपतये नम: ।
936) ऊँ नमो भगवते कालिन्दीरतिवर्धनाय नम: ।
937) ऊँ नमो भगवते मित्रविन्दापतये नम: ।
938) ऊँ नमो भगवते सत्यापतये नम: ।
939) ऊँ नमो भगवते वृषनिषूदनाय नम: ।
940) ऊँ नमो भगवते भद्रावांछितभर्त्रे नम: ।
941) ऊँ नमो भगवते लक्ष्मणावरणक्षमाय नम: ।
942) ऊँ नमो भगवते इन्द्रादिप्रार्थितवधनरकासुरसूदनाय नम: ।
943) ऊँ नमो भगवते मुरारये नम: ।
944) ऊँ नमो भगवते पीठहन्त्रे नम: ।
945) ऊँ नमो भगवते ताम्रादिप्राणहारकाय नम: ।
946) ऊँ नमो भगवते षोडशस्त्रीसहस्त्रेशाय नम: ।
947) ऊँ नमो भगवते छत्रकुण्डलदानकृते नम: ।
948) ऊँ नमो भगवते पारिजातापहरणाय नम: ।
949) ऊँ नमो भगवते देवेन्द्रमदनाशकाय नम: ।
950) ऊँ नमो भगवते रुक्मिणीसमसर्वस्त्रीसाध्यभोगरतिप्रदाय नम: ।
951) ऊँ नमो भगवते रुक्मिणीपरिहासोक्तिवाक् तिरोधानकारकाय नम: ।
952) ऊँ नमो भगवते पुत्रपौत्रमहाभाग्यगृहधर्मप्रदर्शकाय नम: ।
953) ऊँ नमो भगवते शम्बरान्तकसत्पुत्रविवाहहतरुक्मिकाय नम: ।
954) ऊँ नमो भगवते उषापहृतपौत्रश्रिये नम: ।
955) ऊँ नमो भगवते बाणबाहुनिवारकाय नम: ।
956) ऊँ नमो भगवते शीतज्वरभयव्याप्तज्वरसंस्तुतषड्गुणाय नम: ।
957) ऊँ नमो भगवते शंकरप्रतियोद्धे नम: ।
958) ऊँ नमो भगवते द्वन्द्वयुद्धविशारदाय नम: ।
959) ऊँ नमो भगवते नृगपापप्रभेत्रे नम: ।
960) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मस्वगुणदोषदृशे नम: ।
961) ऊँ नमो भगवते विष्णुभक्तिविरोधैकब्रह्मस्वविनिवारकाय नम: ।
962) ऊँ नमो भगवते बलभद्राहितगुणाय नम: ।
963) ऊँ नमो भगवते गोकुलप्रीतिदायकाय नम: ।
964) ऊँ नमो भगवते गोपीस्नेहैकनिलयाय नम: ।
965) ऊँ नमो भगवते गोपीप्राणस्थितिप्रदाय नम: ।
966) ऊँ नमो भगवते वाक्यातिगामि यमुनाहलाकर्षणवैभवाय नम: ।
967) ऊँ नमो भगवते पौण्ड्रकत्याजितस्पर्धाय नम: ।
968) ऊँ नमो भगवते काशिराजविभेदनाय नम: ।
969) ऊँ नमो भगवते काशीनिदाहकरणाय नम: ।
970) ऊँ नमो भगवते शिवभस्मप्रदायकाय नम: ।
971) ऊँ नमो भगवते द्विविदप्राणघातिने नम: ।
972) ऊँ नमो भगवते कौरवाखर्वगर्वनुदे नम: ।
973) ऊँ नमो भगवते लांगुलाकृष्टनगरीसंविग्नाखिलनागराय नम: ।
974) ऊँ नमो भगवते प्रपन्नाभयदाय नम: ।
975) ऊँ नमो भगवते साम्बप्राप्तसन्मानभाजनाय नम: ।
976) ऊँ नमो भगवते नारदान्विष्टचरणाय नम: ।
977) ऊँ नमो भगवते भक्तविक्षेपनाशकाय नम: ।
978) ऊँ नमो भगवते सदाचारैकनिलयाय नम: ।
979) ऊँ नमो भगवते सुधर्माध्यासितासनाय नम: ।
980) ऊँ नमो भगवते जरासन्धावरुद्धेन विज्ञापितनिजक्लमाय नम: ।
981) ऊँ नमो भगवते मन्त्र्युद्धवादिवाक्योक्ता प्रकारैकपरायणाय नम: ।
982) ऊँ नमो भगवते राजसूयादिमखकृते नम: ।
983) ऊँ नमो भगवते सम्प्रार्थितसहायकृते नम: ।
984) ऊँ नमो भगवते इन्द्रप्रस्थप्रयाणार्थमहत्सम्भारसम्भृतये नम: ।
985) ऊँ नमो भगवते जरासन्धवधव्याजमोचिताशेषभूमिपाय नम: ।
986) ऊँ नमो भगवते सन्मार्गबोधकाय नम: ।
987) ऊँ नमो भगवते यज्ञक्षितिवारणतत्पराय नम: ।
988) ऊँ नमो भगवते शिशुपालहतिव्याजजयशापविमोचकाय नम: ।
989) ऊँ नमो भगवते दुर्योधनाभिमानाब्धिशोषबाणवृकोदराय नम: ।
990) ऊँ नमो भगवते महादेववरप्राप्तपुरशाल्वविनाशकाय नम: ।
991) ऊँ नमो भगवते दन्तवक्त्रवधव्याजविजयाघौघनाशकाय नम: ।
992) ऊँ नमो भगवते विदूरथप्राणहर्त्रे नम: ।
993) ऊँ नमो भगवते न्यस्तशस्त्रास्त्रविग्रहाय नम: ।
994) ऊँ नमो भगवते उपधर्मविलिप्तांगसूतघातिने नम: ।
995) ऊँ नमो भगवते वरप्रदाय नम: ।
996) ऊँ नमो भगवते बल्वलप्राणहरणपालितर्षिश्रुतिक्रियाय नम: ।
997) ऊँ नमो भगवते सर्वतीर्थाघनाशार्थतीर्थयात्राविशारदाय नम: ।
998) ऊँ नमो भगवते ज्ञानक्रियाविभेदेष्टफलसाधनतत्पराय नम: ।
999) ऊँ नमो भगवते सारथ्यादिक्रियाकर्त्रे नम: ।
1000) ऊँ नमो भगवते भक्तवश्यत्वबोधकाय नम: ।
1001) ऊँ नमो भगवते सुदामरंक भार्यार्थभूम्यानीतेन्द्रवैभवाय नम: ।
1002) ऊँ नमो भगवते रविग्रहनिमित्ताप्तकुरुक्षेत्रैकपावनाय नम: ।
1003) ऊँ नमो भगवते नृपगोपसमस्तस्त्रीपावनार्थाखिलक्रियाय नम: ।
1004) ऊँ नमो भगवते ऋषिमार्गप्रतिष्ठात्रे नम: ।
1005) ऊँ नमो भगवते वसुदेवमखप्रियाय नम: ।
1006) ऊँ नमो भगवते वसुदेवज्ञानदात्रे नम: ।
1007) ऊँ नमो भगवते देवकीपुत्रदायकाय नम: ।
1008) ऊँ नमो भगवते अर्जुनस्त्रीप्रदात्रे नम: ।
1009) ऊँ नमो भगवते बहुलाश्वस्वरूपदाय नम: ।
1010) ऊँ नमो भगवते श्रुतदेवेष्टदात्रे नम: ।
1011) ऊँ नमो भगवते सर्वश्रुतिनिरूपिताय नम: ।
1012) ऊँ नमो भगवते महादेवाद्यतिश्रेष्ठाय नम: ।
1013) ऊँ नमो भगवते भक्तिलक्षणनिर्णयाय नम: ।
1014) ऊँ नमो भगवते वृकग्रस्तशिवत्रात्रे नम: ।
1015) ऊँ नमो भगवते नानावाक्यविशारदाय नम: ।
1016) ऊँ नमो भगवते नरगर्वविनाशार्थहृतब्राह्मणबालकाय नम: ।
1017) ऊँ नमो भगवते लोकालोकपरस्थानस्थितबालकदायकाय नम: ।
1018) ऊँ नमो भगवते द्वारकास्थमहाभोगनानास्त्रीरतिवर्धनाय नम: ।
1019) ऊँ नमो भगवते मनस्तिरोधनकृतव्यग्रस्त्रीचित्तभाविताय नम: ।
1020) ऊँ नमो भगवते मुक्तिलीलाविहरणाय नम: ।
1021) ऊँ नमो भगवते मौसलव्याजसंहृतये नम: ।
1022) ऊँ नमो भगवते श्रीभागवतधर्मादिबोधकाय नम: ।
1023) ऊँ नमो भगवते भक्तिनीतिकृते नम: ।
1024) ऊँ नमो भगवते उद्धवज्ञानदात्रे नम: ।
1025) ऊँ नमो भगवते पंचविंशतिधागुरवे नम: ।
1026) ऊँ नमो भगवते आचारमुक्तिभक्त्यादिवक्त्रे नम: ।
1027) ऊँ नमो भगवते शब्दोद्भवस्थितये नम: ।
1028) ऊँ नमो भगवते हंसाय नम: ।
1029) ऊँ नमो भगवते धर्मप्रवक्त्रे नम: ।
1030) ऊँ नमो भगवते सनकाद्युपदेशकृते नम: ।
1031) ऊँ नमो भगवते भक्तिसाधनवक्त्रे नम: ।
1032) ऊँ नमो भगवते योगसिद्धिप्रदायकाय नम: ।
1033) ऊँ नमो भगवते नानाविभूतिवक्त्रे नम: ।
1034) ऊँ नमो भगवते शुद्धधर्मावबोधकाय नम: ।
1035) ऊँ नमो भगवते मार्गत्रयविभेदात्मने नम: ।
1036) ऊँ नमो भगवते नानाशंकानिवारकाय नम: ।
1037) ऊँ नमो भगवते भिक्षुगीताप्रवक्त्रे नम: ।
1038) ऊँ नमो भगवते शुद्धसांख्यप्रवर्तकाय नम: ।
1039) ऊँ नमो भगवते मनोगुणविशेषात्मने नम: ।
1040) ऊँ नमो भगवते ज्ञापकोक्तपुरूरवसे नम: ।
1041) ऊँ नमो भगवते पूजाविधिप्रवक्त्रे नम: ।
1042) ऊँ नमो भगवते सर्वसिद्धान्तबोधकाय नम: ।
1043) ऊँ नमो भगवते लघुस्वमार्गवक्त्रे नम: ।
1044) ऊँ नमो भगवते स्वस्थानगतिबोधकाय नम: ।
1045) ऊँ नमो भगवते यादवांगोपसंहर्त्रे नम: ।
1046) ऊँ नमो भगवते सर्वाश्चर्यगतिक्रियाय नम: ।
1047) ऊँ नमो भगवते कालधर्मविभेदार्थवर्णनाशनतत्पराय नम: ।
1048) ऊँ नमो भगवते बुद्धाय नम: ।
1049) ऊँ नमो भगवते गुप्तार्थवक्त्रे नम: ।
1050) ऊँ नमो भगवते नानाशास्त्रविधायकाय नम: ।
1051) ऊँ नमो भगवते नष्टधर्ममनुष्यादिलक्षणज्ञापनोत्सुकाय नम: ।
1052) ऊँ नमो भगवते आश्रयैकगतिज्ञात्रे नम: ।
1053) ऊँ नमो भगवते कल्कये नम: ।
1054) ऊँ नमो भगवते कलिमलापहाय नम: ।
1055) ऊँ नमो भगवते शास्त्रवैराग्यसम्बोधाय नम: ।
1056) ऊँ नमो भगवते नानाप्रलयबोधकाय नम: ।
1057) ऊँ नमो भगवते विशेषत:शुकव्याजपरीक्षिज्ज्ञानबोधकाय नम: ।
1058) ऊँ नमो भगवते शुकेष्टगतिरूपात्मने नम: ।
1059) ऊँ नमो भगवते परीक्षिद्देहमोक्षदाय नम: ।
1060) ऊँ नमो भगवते शब्दरूपाय नम: ।
1061) ऊँ नमो भगवते नादरूपाय नम: ।
1062) ऊँ नमो भगवते वेदरूपाय नम: ।
1063) ऊँ नमो भगवते विभेदनाय नम: ।
1064) ऊँ नमो भगवते व्यासाय नम: ।
1065) ऊँ नमो भगवते शाखाप्रवक्त्रे नम: ।
1066) ऊँ नमो भगवते पुराणार्थप्रवर्तकाय नम: ।
1067) ऊँ नमो भगवते मार्कण्डेयप्रसन्नात्मने नम: ।
1068) ऊँ नमो भगवते वटपत्रपुटेशयाय नम: ।
1069) ऊँ नमो भगवते मायाव्याप्तमहामोहदु:खशान्तिप्रवर्तकाय नम: ।
1070) ऊँ नमो भगवते महादेवस्वरूपाय नम: ।
1071) ऊँ नमो भगवते भक्तिदात्रे नम: ।
1072) ऊँ नमो भगवते कृपानिधये नम: ।
1073) ऊँ नमो भगवते आदित्यान्तर्गताय नम: ।
1074) ऊँ नमो भगवते कालाय नम: ।
1075) ऊँ नमो भगवते द्वादशात्मने नम: ।
1076) ऊँ नमो भगवते सुपूजिताय नम: ।
1077) ऊँ नमो भगवते श्रीभागवतरूपाय नम: ।
1078) ऊँ नमो भगवते सर्वार्थफलदायकाय नम: ।
।।इति श्रीभागवतसारसमुच्चये वैश्वानरोक्त पुरुषोत्तमसहस्त्रनामावलि: सम्पूर्णा।।